top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPavel Martinek

Taxonomie

legislativa udržitelného financování projektů v EUPozadí a důvody vzniku

Stavební sektor je v EU zodpovědný za 40% energetické spotřeby a přibližně stejnou měrou na produkci uhlíkové stopy. Pro udržení kritéria Pařížské deklarace (2016) bude zapotřebí do roku 2050 snížit energetickou náročnost stavebního sektoru o 80 %. Od přijetí deklarace se na evropské úrovni realizuje řada politik udržitelnosti a z nich vyplývajících konkrétních legislativních norem. V březnu 2018 publikovala evropská komise akční plán financování udržitelného růstu a v rámci transparentnosti oznámila budoucí zavedení standardů a metodiky pro vyhodnocení nízko-uhlíkových investic. V roce 2018 byla komisí založena expertní skupina tzv TEG, která měla komisi splnění těchto cílů zajistit. V roce 2019 následně vyšla vyhláška 2019/2089 o referenčních hodnotách EU pro transformaci hospodářství spjatou s klimatem a referenčních hodnotách EU navázaných na Pařížskou dohodu. V červenci 2020 vystoupila v platnost vyhláška 2020/852 tzv „The Taxonomy Regulation“ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0852

, která by měla počátkem roku 2022 projít hlasováním v Evropském parlamentu a Radě.:

1. akt v přenesené pravomoci týkající se taxonomie EU v oblasti klimatu, jehož cílem je podpořit udržitelné investice tím, že se vyjasní, jaké hospodářské činnosti nejvíce přispívají k plnění cílů EU v oblasti životního prostředí.


2. návrh směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků; cílem tohoto návrhu je zlepšit tok informací o udržitelnosti v podnikatelské sféře.


3. šest pozměňujících aktů v přenesené pravomoci o investičním a pojišťovacím poradenství, které zajistí, aby poradci, správci aktiv nebo pojistitelé, zahrnuli udržitelnost do svého investičního poradenství klientům.


Co je EU Taxonomy

Nejdůležitější a v současnosti nejvíce rozpracovanou částí je první akt o taxonomii. Taxonomie má být vědecky podloženým nástrojem, klasifikačním systémem zakládajícím seznam environmentálně udržitelných aktivit, podle kterých je možné vyhodnotit, které projekty jsou způsobilé pro finanční podporu z veřejných zdrojů.

Taxonomie zakládá šest hlavních environmentálních aktivit:

  1. Snížení emisí a jím způsobené oteplování klimatu

  2. Změna chování člověka ve vztahu k planetě

  3. Udržitelné využití vody, zacházení s vodními a mořskými zdroji

  4. Přestup k cirkulární ekonomice

  5. Ochrana před znečištěním a její kontrola

  6. Ochrana, obnovení biodiverzity a ekosystémů


Dopady na těchto šest aktivit se následně přezkoumávají jednotlivé záměry lidské činnosti. Aby nějaký záměr mohl být podle principu taxonomie vyhodnocen jako udržitelný, musí mít splňovat tato kritéria :


- mít podstatný přínos alespoň v jednom z šesti vyjmenovaných environmentálních cílů

- zároveň nesmí mít žádný podstatný negativní dopad na zbývající. Tzn (DNSH – do no significant harm)


V konkrétní podobě jsou kritéria taxonomie v současnosti rozepsána ve formě excelové tabulky nazývaný taxonomický kompas, kde jednotlivé sektory (např výroba, energetika, stavebnictví, lesnictví atd) jsou rozděleny do dalších podsektorů. Každý takový podsektor je následně vyhodnocen pro každý z šesti sledovaných aktivit stanovením limitních ukazatelů DNSH nebo ukazatelem podstatného zlepšení. Tato tabulka bude v budoucnu rozšířena o další akty v přenesené pravomoci.


Link kompas :Studie taxonomie ve stavebním sektoru :


Stavební sektor „construction and real estate“ je zastoupen celkem sedmi podsektory – novostavby, rekonstrukce, nabývání a vlastnictví a čtyřmi podsektory speciálních instalací a údržby.


Ukázka hodnocení podkategorie novostavby pro kritérium 1. - snížení emisí

(autorem zkráceno a zjednodušeno) :


Podstatný přínos - ukazatelem je primární zdroj energie kWh/m2, který má alespoň o 10 % překračovat národní limit pro NZEB. Potenciál životním cyklu počítá jako číselný ukazatel pro každou fázi životního cyklu vyjádřenou jako kgCO2e/m2 užitné plochy,zprůměrovaný po dobu jednoho roku referenčního období 50 let.


DNSH – změna chování stavba není určena pro těžbu, skladování a výrobu fosilních paliv.


DNSH voda – například se uvádí max průtok baterií 6 l/min; sprchy 8 l/min; WC max zásobník 6 litru a maximální množství splachování 3,5 l.


DNSH cirkulární ekonomika – alespoň 70% environmentálně bezpečného odpadu demolice použít pro recyklaci. Návrh stavby musí respektovat možnosti snadné demontáže a možnost přizpůsobení novým funkcím podle příslušných norem https://www.iso.org/standard/69370.html


DNSH znečištění – udává hodnoty pro různé materiály v mg/m3 jako např formaldehyd, karcinogeny atd ochrana pudy a okolí před hlukem při výstavbě atdDNSH biodiverzita – zde se sleduje umisťování stavby do specifických lokalit, především se nesmí umisťovat v lokalitách zahrnutých v přehledu LUCAS a dalších evropských seznamech významné biodiverzity (RED LISTS) a obecně na úkor lesa v souladu s definicemi dle FAO (http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf)
EU Studie taxonomie


V listopadu 2020 dokončilo několik evropských institucí1 studii, která měla za úkol ověřit připravenost stavebního sektoru na chystanou vyhlášku taxonomie a jejich screeningových kritérií. Studie vznikala za spolupráce 23 finančních a realitních společností se kterými vytvořili 62 případových studií. Materiál poskytuje řadu zajímavých informací, je však nutno mít na zřeteli, že studie byla iniciována institucemi, které rozvíjí vlastní certifikační systémy. V některých závěrech jde studie cestou prosazování složitějších posudků a tvorby informačních balíků. Přínosem studie však je, že hodnotí jednotlivé stavby formou dotazníků, do kterých byly zjednodušenou formou převedeny základní parametry Taxonomy kompasu. Následně vyhodnocuje jednotlivé případy podle připravenosti v jednotlivých podsektorech a dává vlastní doporučení pro další aplikaci taxonomie.

Ve svých doporučeních studie upozorňuje na problém sběru dat, a to nikoliv ve smyslu jejich neexistence, ale značné roztříštěnosti a obtížné dostupnosti. Mělo by se využívat existujících systémů jako Global ABC passport nebo navrhovaný celoevropský digitální loog-book. Vedlo toho v současnosti existuje celá řada lokálních registrů.


ABC Global:


European digital loog book:


V případě zmíněných EPC posudků studie správně kritizuje různorodou metodiku a nemožnost srovnání mezi zeměmi. Problémem je také jejich obecně špatná pověst z pohledu důvěryhodnosti. Pro zlepšení EPC studie doporučuje její doplnění o více indikátorů jako SRI, provázanost s loog booky či renovation pasporty. Po dvaceti letech od zavedení EPC, většina zemí stále postrádá jejich centrální registr.


„Realitní kanceláře jsou jedním z klíčových hybatelů v transformaci k nízkouhlíkovému trhu s nemovitostmi. Ale když se podíváme na konkrétní data, jsou to banky, kdo je na konci tohoto řetězce. Abychom mohli směřovat realitním aktivity správným „udržitelným“ směrem a vyhnout se green-washingu, je srovnatelný, přijatý a komunikovaný benchmark mezi všemi hráči trhu klíčovou otázkou. Evropská taxonomie je další stupeň standardizace a transparentnosti a také spouštěč nových finančních produktů. Z mé účasti na studii si odnáším takový názor, že pro úspěch taxonomie jsou nutné jasné definice a hodnocení spolu s dostupností informací a v neposlední řadě školící programy.“


Alexander Piur, vedoucí udržitelnosti a inovací v ING Wholesale Banking Real Estate FinanceDalší vývoj :


V následujících měsících můžeme očekávat diskusi v Radě a Parlamentu, která se nepochybně přenese také na úroveň národní. Skutečností, že se na základě taxonomie budou udělovat finanční dotace z něj dělá materiál třaskavý. ČKA by měla obsahu taxonomy kompasu věnovat pozornost a sdělit vlastní doporučení a komunikovat o materiálu s našimi zástupci v Evropském parlamentu.

199 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Level (s)

Comments


bottom of page