top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPavel Martinek

How to build a European Sentiment

psáno pro Bulletin ČKAS iniciativou New European Bauhaus (NEB) se na stránkách Bulletinu setkáváme často, smyslem tohoto článku je přiblížit jej podrobněji poté, co vyšel v 15. října z evropské komise materiál sdělení k evropskému parlamentu o stavu a průběhu NEB. Následný text je zkráceným výtahem základních tezí z tohoto materiálu doplněný o další informace z webu evropské komise :

Link sdělení :


Co je Nový Evropský Bauhaus

Úvodem zopakujme, že NEB je politikou Green deal-u, hledající cesty ke zlepšení environmentálních problémů prostřednictvím zapojení veřejnosti. „Má jít o kreativní interdisciplinární hnutí a podporu spolupráci mezi autory nových nápadů a jejich realizátory, kteří změní podobu toho, jak budeme v budoucnu bydlet. Má jít o most mezi světem vědy a techniky a světem umění a kultury. Cílem iniciativy je vliv na trhy podle nových způsobů života a stavby budov, mimo jiné ovlivňováním veřejných zakázek. „


Plán realizace

Realizace Nového evropského Bauhausu probíhá ve třech fázích: společný návrh, realizace a šíření.

Od října 2020 do června 2021 - V počáteční fázi se začala utvářet podoba hnutí tím, že shromažďují a usouvztažňují ty konkrétní příklady ze současné doby, které ilustrují zásady Nového evropského Bauhausu. Nejpodnětnější příspěvky všem zájemcům pomohly zorganizovat a zahájit diskuse a účastnit se jich.

Od ledna 2023 - Ve třetí fázi půjde o šíření myšlenek a opatření, které z iniciativy vzešly, a oslovit jimi širší publikum v Evropě i na jiných kontinentech.


Partnerství s NEB

Předpokladem úspěchu je podpora ze strany organizací a dalších subjektů v celé EU, které se mohou stát „partnery Nového evropského Bauhausu“. „Partnery NEB jsou organizace a další subjekty, které pořádají diskuse a inspirují jejich účastníky k nápadům, které se budou v tomto hnutí dále rozvíjet. Partneři by měli být schopni na své úrovni výrazně oslovit veřejnost a měli by působit jako důvěryhodní motivující činitelé. Přirozenými kandidáty jsou evropské sítě a zastřešující organizace na úrovni EU. Ideálními partnery by mohly být rovněž organizace na celostátní a nižší úrovni. Ziskové organizace a politické subjekty či subjekty zapojené do správní politiky se nemohou stát oficiálními partnery Nového evropského Bauhausu. Za ČR je v současnosti partnerem například NGPCena NEB

V roce 2021 proběhla soutěž v deseti kategoriích. 16 září 2021 proběhlo vyhlášení nejlepších a výběr „vycházejících hvězd“. Dle názoru autora článku nebyla soutěž dostatečně obeslána a většina děl byla zaslána do většiny kategorií. V roce 2022 se předpokládá vyhlášení soutěže nové.


Link na virtuální výstavu prací :


Link na finalisty v jednotlivých kategoriích :


Laboratoř NEB

Na podporu provádění Nového evropského Bauhausu zřídí Komise „Laboratoř NEB“, strategickou skupinu. Hlavním cílem bude vývoj konkrétních doporučení v rámci témat:


Jak charakterizovat a rozpoznat konkrétní iniciativy, jejichž cíle se shodují se záměry Nového evropského Bauhausu? Co z projektu dělá projekt Nového evropského Bauhausu?


Lze za účelem oslovení iniciativ na místní úrovni a zkvalitnění výběru projektů kombinovat veřejné financování s crowdfundingem? Jaký přístup by mohl k podpoře projektů Nového evropského Bauhausu nejlépe mobilizovat financování ze soukromých zdrojů, a to i od filantropů?


Jak může regulatorní rámec podpořit rozvoj projektů NEB v oblasti stavebnictví, energeticky náročného průmyslu, mobility, sociální a lokální ekonomiky, kulturních a kreativních odvětví, cestovního ruchu, textilního průmyslu?


Jak lze měřit úspěch Nového evropského Bauhausu v roce 2024 a v roce 2030? Jaké výstupy by měly vzejít z jednotlivých fází projektu? Jak můžeme výsledky smysluplně hodnotit?


Komise bude na výsledky práce Laboratoře NEB navazovat dalšími kroky a iniciativami, jež zapojí rovněž členské státy, Evropský parlament, Výbor regionů a další partnery.Třístupňová transformace:


Pro nový evropský Bauhaus je klíčové vytvořit komunitu se společným záměrem a mít možnost prezentovat inovace. Komise tedy poprvé na jaře 2022 uspořádá Festival Nového evropského Bauhausu, který zviditelní tvůrce změn, umožní sdílení výsledků a pokroku a debatu o nich a podpoří zapojení občanů.


Festival bude mít tři součásti:


Fórum, jež bude platformou pro diskuse o podobě iniciativy. To poskytne myslitelům, tvůrcům politik a odborníkům z praxe z celého světa prostor k diskuzi o tématech od vědy a technologie po kulturu a vzdělávání, od regionálního a místního rozvoje až po mezinárodní perspektivy,

Veletrh, v jehož rámci bude možno prezentovat projekty, prototypy a výstupy, které přispívají k NEB, a udělovat Cenu NEB. Festival s kulturním programem, který bude zahrnovat fyzické i virtuální výstavy, představení a umělecká díla.


Transformace na konkretních místech


Dd září 2021 bude vyhlašovat výzvy k předkládání návrhů, z nichž bude vybírat inovativní pilotní projekty, které reprezentují hodnoty NEB roce 2022 podpoří další demonstrační projekty Nového evropského Bauhausu Evropská městská iniciativa v rámci politiky soudržnosti.


Bude poskytovat technickou pomoc při vývoji a realizaci projektů NEB zúčastněným stranám, např. regionálním a místním správním orgánům


Zavede zvláštní finanční nástroj pro městský rozvoj, který na podporu projektů NEB v členských státech mobilizuje investice EU a soukromé investice. Kromě financování projektů bude tento nástroj rovněž poskytovat podporu na odbornou přípravu a realizaci projektů,


Prozkoumá možnosti, jak nejlépe podpořit malé projekty, a to na základě práce Evropského inovačního a technologického institutu .


Vytvoří tzv. pečeť excelence Nového evropského Bauhausu, která pomůže vyzdvihnout vysoce kvalitní projekty, jež kvůli omezenému rozpočtu nemohly být financovány z programů EU.


Transformace umožňujícího inovace


Oblast transformace týkající se materiálů, obchodních modelů, digitálních technologií, kde klíčovou úlohu hrají inovace. Může se jednat také o inovace v podobě kombinace nových a tradičních postupů nebo o přizpůsobení místních řemesel a znalostí.


Za tímto účelem komise zajistí zejména :


Vyvine se nástroj pro sebehodnocení, který umožní zhodnotit, do jaké míry je projekt realizovatelný. Ten by měl v sobě spojovat všechny stávající normy, pravidla a pokyny platné v příslušných oblastech. Kromě toho bude vyvíjet také digitální nástroje pro elektronické vzdělávání a posuzování za účelem podpory využívání rámce Level(s), který podporuje zohlednění emisí CO2 během celého životního cyklu při posuzování environmentální výkonnosti budov.


Mobilizovat podporu NEB prostřednictvím výzkumu a inovací v rámci programu Horizont Evropa. Za tímto účelem uspořádá workshop na vysoké úrovni na téma „Výzkum a inovace pro Nový evropský Bauhaus“


Mobilizovat kapacity Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a Evropské rady pro inovace (EIC) s cílem zahájit první soubor koordinovaných výzev k předkládání návrhů za účelem řešení klíčových výzev v oblasti inovací, které v praxi vyplynou z transformačních projektů,

Začlení Nový evropský Bauhaus do priorit programu LIFE s cílem podpořit zejména projekty prosazující oběhovost, nulové znečištění a biologickou rozmanitost


Bude podporovat inovativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s Novým evropským Bauhausem s cílem podpořit přístup založený nikoli pouze na nákladech, ale také na kvalitě, udržitelnosti a inkluzi, a to i prostřednictvím iniciativy „Velcí zadavatelé“


Propagace nových hodnot

Je nezbytné spolupracovat s těmi, kdo o našich hodnotách uvažují, studují je a vyjadřují, jako jsou umělci, odborníci z oblasti společenských věd, pedagogové, vzdělávací instituce a mládežnické organizace. Komise v úzké spolupráci s Koalicí pro vzdělávání v oblasti klimatu vyhlásí výzvu pro střediska vzdělávání k vyjádření zájmu o rozvíjení vlastních projektů NEB. Komise tyto projekty propojí a zviditelní. Speciální cena Nového evropského Bauhausu v roce 2023 umožní vyzdvihnout nejlepší projekty. (* https://education-for-climate.ec.europa.eu/_en )


Za tímto účelem komise zajistí zejména :


Navrhne udělit NEB v rámci programu Erasmus+ prostřednictvím výzvy k vytvoření Aliancí pro inovace v roce 2022 zaměřené jak na vysokoškolské vzdělávání, tak na odvětví odborného vzdělávání a přípravy.


V rámci programu Kreativní Evropa navrhne podporu tvůrčích rezidencí a dalších druhů místních kulturních aktivit na místech určených nebo označených v rámci iniciativy Nový evropský Bauhaus,


Každoročně uspořádá cenu Nového evropského Bauhausu, jež bude pokaždé klást důraz na jiný z rozměrů této iniciativy,


Navrhne zařazení témat souvisejících s Novým evropským Bauhausem mezi priority Evropské ceny za inovativní výuku za rok 2022,


Konkrétní příklady realizace NEB :

V některých regionech místní organizace pořádaly různé akce (např. v Galicii ve Španělsku, v Gdyni v Polsku). V jiných případech se partneři obrátili na své evropské sítě s cílem uspořádat celoevropské diskuse o určitém tématu. V některých členských státech se do iniciativy zapojily vnitrostátní subjekty nebo ministerstva (Švédsko, Dánsko, Španělsko, Litva, Německo, Slovinsko, Estonsko, Itálie a další). Nový evropský Bauhaus podpořil rozvoj mnoha činností, do nichž se zapojily i děti a mládež, mnohdy s cílem využít ve fázi společného návrhu jejich kreativitu. Bavorské ministerstvo pro bydlení, výstavbu a dopravu například uspořádalo soutěž pro děti do 14 let a vyzvalo je, aby se podělily o svá výtvarná díla s cílem inspirovat budoucí výstavbu domů a společné soužití. Podobná iniciativa vznikla v Sasku. Finská kulturní platforma Arkki zorganizovala uměleckou soutěž reflektující iniciativu NEB, litevská nezisková organizace Architektūros Fondas zase chystá pětidenní workshopy v sedmi malých městech po celé zemi s cílem pomoci mladým lidem lépe porozumět jejich životnímu prostředí, podpořit jejich tvořivost a posílit jejich smysl pro osobní odpovědnost.

Nový evropský Bauhaus rovněž vyvolal velký zájem u průmyslové komunity. Několik odvětvových organizací se přihlásilo do role partnerů Nového evropského Bauhausu a uspořádalo akce a workshopy (např. Fashion Council Germany, nadace LafargeHolcim nebo „Betonová iniciativa“ [the Concrete Initiative]). V rámci evropského dřevozpracujícího průmyslu bylo založeno sdružení Wood4Bauhaus, což je vůbec poprvé, kdy se toto odvětví rozhodlo spojit síly v rámci společného projektu.


41 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Level (s)

Taxonomie

Comentários


bottom of page