top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPavel Martinek

Pecha Kucha ACE - Brusel 2018

Aktualizováno: 4. 9. 2019


Slide 1 – construction sector

Construction sector is being growing for past years and providing sufficiency amount of work for Architects. For the reason of the short period of boom we can´t see yet consequences in the structure of Architect´s offices neither in remuneration. But we can recognize raising demands to Architects in terms of workload and responsibility. As a positive aspect could be seen increasing interest of quality, understanding to the importance of public space, buildings and supervision upon development of cities. In past years great interest is experiencing profession of city architect. Profession which has been formerly understood as not attractive and bereaucratic, is now getting own importance and respect. The positive trend is also increasing figure of arch. competitions. In comparison with past years for 400% what is presenting still only 2% of public investment and in concrete number it presents 50 competitions per year. Leader of arch competitions procurement is a sector of universities, meanwhile cities procuring mainly investments beyond threshold or city master plans.Stavební trh v ČR zažívá poslední roky velké oživení a dostatek práce pro architekty. Pro krátké období tohoto růstu se však zatím tato konjunktura neprojevila ve struktuře architektonických ateliérů ani ve výši jejich odměňování. Přitom se však zpřísňují nároky na projektanty z pohledu jejich odpovědnosti. Pozitivem je nárust zájmu o kvalitu, chápání významu důležitosti veřejného prostoru, veřejných staveb a dohled nad výstavbou měst. Velký zájem v posledních letech zažívá profese městského architekta. Profese, která byla ještě před několika lety vnímána jako neprestižní a byrokratické povolání. Pozitivním trendem je také vyšší počet architektonických soutěží. Oproti předchozím letům tento nárust představuje 400 % což je však stále jen 1-2% veřejných investic. Hlavním tahounem soutěží je univerzitní sektor, zatímco města soutěží především investice malého rozsahu nebo územní plány.


Bridge to slide 2

One of problems causing small number of competitions could be seen in vast construction legislative, mainly in terms of time difficulty.

Za jeden z problémů stále malého počtu soutěží je složitá stavební legislativa, komplikující zadávání zakázek z pohledu termínů.


Slide 2 – an advance of profession

2 years ago CCA reached position of respectable authority with rights to comment legislation. Since this time is very active at this field and in current time is cooperating with chamber of engineers on the thesis of brand new building code simplifying procedures of building permit. It concerns mainly proposals to introduce one stage permission, reduction of respectable authorities and dealing with their coordination which is today carried by architect or engineer. Important changes we´d like to achieve also with status of city master plans obligatority to become rather conceptual and flexible. As a positive trend concerning not only our profession could be seen efforts to introduce more modern understanding of technical normatives. In Prague, as in one city in Czech Republic, after long difficult discussion, were applied new technical requirements for buildings which are providing better conditions how to build living pleasant cities besides of settlements.

ČKA se před dvěma lety stala připomínkovým místem ministerstev a aktivně navrhuje změny ve stavební legislativě. V současnosti spolupracuje s komorou inženýrů na vytvoření tezí zcela nového stavebního zákona, který by zásadně zjednodušil proces povolování staveb. Zejména se jedná o jednostupňové povolování staveb, redukci dotčených orgánů a zejména způsob jejich koordinace, která je v současnosti prováděna projektantem. Zásadní změny chceme docílit také v pohledu právní závaznosti územních plánů, které by se měly stát plány koncepčními. Pozitivním trendem je modernější pohled na normativní požadavky stavby měst. V Praze, jako v jediném městě v ČR se podařilo zavést nové stavební předpisy, které se snaží mnohem pružněji reagovat na specifické podmínky a stavět podle nich živoucí města na místo sídlišť.


Bridge to slide 3

Example of Prague could be seen as a good practice of Exchange of information among cities how in that case happend together with Berlin and Vienna.

Příklad Prahy je ukázkou výměny zkušeností, best practice, mezi městy, tak jako se v tomto případě stalo s Berlínem a Vídní.


Slide 3 – EU policy vision

Here we recognize one of main convenience European space based on common information HUB we can share experiences and reach motivation. Such results of cooperation work at best in situation when meet people from practice and experiences can be directly implied in place of the end at ministry ´s offices. Is an important role of EU institutions to be guard of equal rules to should grow incentives from bottom rather than by political s decisions from above. These rules should be concerning not only national aspects but in current time is really important to keep balance of lobbist´s pressure of differ fields of human s activity. At example of EPBD law´s amendments could be demonstrated certain imbalance of the provisions. On one hand strict provisions are targeted to the end user and on the other hand we can´t reach common energetic conceptions or policy of various energy distribution across Europe. It´s very important for future of EU convince citizens that is defending their interests rather than particular ones.

V tom spatřujeme také jednu z hlavních výhod EU a jeho institucí spočívající ve společném informačním Hubu, kde se můžeme vzájemně inspirovat a motivovat. Takové výsledky spolupráce především nejlépe fungují v situaci, kdy se setkávají konkrétní zástupci z praxe a zkušenosti mohou být přímo implikována místo toho, aby končila v kancelářích ministerstev. Je důležitou úlohou evropských institucí, aby byly strážcem prostředí rovných příležitostí nejen z pohledu národního, ale v současnosti stále více ve smyslu rovnováhy mezi specifickými lobistickými zajmy. Na příkladu poslední novelizace energetické vyhlášky by se dala demonstrovat taková nevyváženost kde opatření dopadající na koncového uživatele jsou zcela jiné důležitosti než společná energetické koncepce nebo rozdílná politika při distribuci energie napříč Evropou. EU jako politický koncept může být životaschopný jen při přesvědčení o reprezentování zájmů obyvatel než obhajoba specifických zájmů.

12 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Level (s)

Comments


bottom of page