top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPavel Martinek

Evropské politiky udržitelnosti

Aktualizováno: 25. 11. 2021Evropské politiky a aktivity na poli udržitelnosti


Dne 4.listopadu 2016 vstoupila v platnost Pařížská dohoda o změně klimatu, která spustila na evropské úrovni celou řadu nových iniciativ nebo pozměnila parametry těch stávajících. Cílem tohoto článku je stručný přehled těch základních a s objasněním jejich vzájemné souvislosti.


EPBD – energy performance building directive – je-li pro účely textu bráno referenční datum Pařížské deklarace, pak je nutné zmínit rok 2010 a tuto vyhlášku, která je základním kamenem evropské legislativy týkající se staveb. První verze zavedla provádění posudků EPC (zeleného štítku) a určuje dotační pravidla. Od roku 2010 se direktiva několikrát novelizovala. Naposledy v roce 2016 proběhla významná novela na jejichž konzultacích se významně, prostřednictvím ACE, podílela také ČKA. Novelizace přinesla posílení digitalizace a kontroly metrik, úpravy požadavků na stavby ve prospěch elektromobility. Bohužel se nepovedlo do vyhlášky včlenit vice holistický pohled na energetickou náročnost staveb oproti stávajícímu EPC. Smart ready indicator a Renovation passport

zůstaly jako doporučující opatření. Podrobnější popis novelizace a popis jednotlivých okruhů byl blíže popsán ve starších číslech komorového Bulletinu. V současnosti probíhají konzultace pro další novelu, která byla vyvolána akcelerovaným vývojem politiky Green Dealu a jeho akčního plánu Renovation wave. Do konce června 2021 probíhaly jednotlivé clustery veřejných konzultací k jednotlivým okruhům, kde zúčastněné strany měly možnost se vyjádřit jaké parametry vyhlášky se třeba novelizovat. Vlastní návrh komise proběhne v následujících měsících.


Green deal (GD)– vznikl jako reakce evropské komise na závěry pařížské deklarace. Je souborem politik, jejímž cílem je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Green deal zakládá požadavek přezkoumání všech právních norem majících dopad na klima a iniciuje vznik nových právních norem týkajících se cirkulární ekonomiky, renovací, biodiverzity a dalších oblastí.


Renovation Wave (RW) – je to strategie, akční plán, jakými konkrétními kroky je možné cíle Green dealu naplnit. V rámci staveb se poprvé objevuje požadavek, aby vedle energetické metriky bylo nutné sledovat také metriku uhlíkovou, která dokáže vyjádřit souvislost mezi energetickou úsporou a environmentální cenou této úspory. V květnu 2021 proběhlo vyhodnocení akčního plánu s kritickými závěry zpochybňujícími naplnění strategických cílů a nevyužití možnosti pro zásadní novelizaci EPBD. Řada dalších opatření akčního plánu je velmi obecné povahy s nejistými dopady na zlepšení stavu (například požadavek zajištění lepšího vzdělání)


Davoská deklarace (DK) – V iniciativě Švýcarska, v rámci ekonomického fóra a při příležitosti evropského roku kulturního dědictví, vznikla ministerská deklarace, která zdůrazňuje jedinečnost kulturního dědictví evropských měst jako světového fenoménu. Připomněla, že podstatou podoby našich měst je kultura. Švýcarská strana připravila k deklaraci také dokument The Davos Baukultur Quality system. V roce 2019 v reakci na Davoskou deklaraci vydalo ACE v rámci své konference tzv Leauvardenskou deklaraci, která se zaměřovala na ochranu okrajového segmentu staveb jako brownfieldu, kasáren či technických staveb.


New European Bauhaus (NEB)

Politiku NEB zmínila poprvé Ursula Von Leyen na podzim 2020 a vzbudila tím v architektonických kruzích okamžitou pozornost. Reaguje na celospolečenské vzedmutí zajmu za ochranu klimatu, kdy rok 2019 proběhl ve znamení fenoménu Grety Thumberg, pátečních klimatických stávek a klimatických memorand. Jestliže příliš technické a odborné renovation wave a politické kontroverze vzbuzující Green deal nepřilákaly pozornost veřejnosti a především mladých, je NEB v podstatě novou „public promotion“ Green dealu. Nahlíží na zelenou strategii z pozitivnějšího pohledu mezioborové spolupráce, spojení a inspirace tvůrčích lidí, hledání dobrých příkladů, je platformou, networkem, je inkluzivní, zkrátka je vším, co zajímá dnešní mladou generaci. To vše pod společným jmenovatelem „Nová kulturní generace pro Evropu“ Myšlenkou, že současné krize nás může vyvézt tvůrčí přístup a zapojení všech, je možné vnímat jen pozitivně. Přestože dosavadní realizace inciativy, její tvář, neodpovídá nastavené laťce „novosti“ je určitě v zájmu architektu iniciativu sledovat a aktivně se jí podílet a tím přispět k její existenci. Po roce od vyhlášení však pokračování NEB působí značně nejistě.


Taxomie

Podrobněji viz članek v tomto Buletinu – je vyhláškou, podle které se řídí financování udržitelných projektů. Taxonomie vyhodnocuje co udržitelné je a co nikoliv. Schválení v evropské komisi již proběhlo, hlasování v parlamentu a radě se očekává na přelomu roku.


Level(S)

Metodika rozvíjená evropskou komisí, podle které je možné popsat vlastnosti stavby z pohledu udržitelnosti, a to v jednotlivých fázích přípravy, realizace a užívání. Level(s) nevyhodnocují, jak je která stavba udržitelná, ale slouží jako podklad pro taxonomické zhodnocení nebo jinou certifikaci.

34 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page