top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPavel Martinek

Aktualně z Evropské rady architektů

Aktuálně z ACE:

Leden

- pod patronací DG grow proběhl míting pracovní skupiny www.eubim.eu, která se zabývá problematikou a prosazováním BIM ve veřejných zakázkách

Únor

- Setkání komor V4 organizované CKA bylo z důvodů vyjímečné situace zrušeno a předpokládá se přesun na podzim.

- Setkaní pracovních skupin vzdělávání v Krakově – proběhlo již v omezeném formátu. Tématem bylo také jednání podmínek uznání kvalifikace s Kanadou, které v současnosti nastavuje pro evropské architekty asymetrické podmínky. Zatímco požadavek nabytí kvalifikace 12 let (studium a praxe) je oboustranné, požadavek Kanady na povinný, blíže nespecifikovaný test v trvání 10 hod, nikoliv.

- Setkání koordinátoru ACE v Římě – táma vyhodnocení stavu po zrušení HOAI v Německu diskuze na téma současných legislativních podmínek pro prosazování použití honorářů.


Březen

- od počátku měsíce ACE aktivně monitoruje situaci v jednotlivých organizacích.

- Valná hromada s konferencí zaměřující se na téma sustanability byla zrušena a proběhne ve zkrácením on-line režimu. Pokud podmínky umožní, řádna valná hromada se předpokládá přesunout na říjen 2020

Duben

- Evropská komise vydala pokyny pro zjednodušené zadávání veřejných zakázek v rámci dpadu COVID 19

- ACE otevírá pracovní skupinu, iniciativu, kerá bude mapovat dopady vyjímečné situace na naši profesi z pohledu zaměstnanosti, veřejných zakázek a dalších aspektů

- Evropská komise vydáva k připomínkování první návrh politiky renovací budov v rámci Green deal (dále podrobněji)

Květen

- ACE připravila dopis komisaři Thierru Bretonovi upozorňující na stav veřejných zakázek. Jelikož pokyn EK z dubna má v praxi dopady také na veřejné zakázky v našem oboru, apeluje dopis na zjednodušenní procedur a na zmírnění technických podmínek účasti v soutěži pro malé architektonické kanceláře

Výběr z pracovních skupin :

Sustainability – baukultur – skupina ESA

Green deal

Jedním z vedlejších problému situace COVID-19 je skutečnost, že řada důležitých politik byla utlumena. Mezi takové platí iniciativa climate change. Ukazuje se také, že pro část společnosti je současní krize argumentem proti bezuhlíkové politice, další část společnosti zde naopak spatřuje možnost přehodnocení dosavadních paradigmat ve smyslu nevyváženého postoje člověka k životnímu prostředí. ACE v lednu 2020 úspěšně postupovala v plánu schůzky s evropskými komisaři, kde by představila svůj pohled na politiku Green deal vycházejícím z uplatňování principu kvality a holistického přístupu profesionálů. K této schuzce nedošlo vlivem známých skutečností. Koncem dubna bylo ACE obesláno materiálem, kterým nastiňuje politiku renovací budov tzv Renovation wave for public and private buildings.

Z iniciativy je evidentní, že vyrostla na základech novelizace EPBD z minulých let a opakuje řadu chybných východisek. Jednoduše shrnuto, v celém dokumentu není zmínka o důležitosti zapojení kvalifikovaných profesionálů, jejich vzdělání, jejich priority ve výběrových řízeních. Dokument začíná oblíbenou tezí o 40% podílu stavebního sektoru na uhlíkove stopě, už se však nerozvádí, jakých objektů, sektoru, se tento údaj týká. Přitom je jasné, že možnosti renovací celé řady budov, jsou z pohledu kulturně histirického omezené. Těžiště opatření je opět přikládáno úsporám použitím smart řešení, zlepšování posuzování EPC (zelený štítek) a rozšiřování centrálně dotovaných aktivit. Takové věci mohou představovat progres, jako strategický dokument by však měl být doprovázen více ambiciozním požadavkem na holistický přístup zahrnujícícho kulturní a urbanistický kontext.


RQI - legislativa

Test proporcionality

V červenci letošního roku má vstoupit v platnost vyhláška o testu proporcionality, připomeňme si, co tato vyhláška týkající se regulovaných profesí znamená.


Úvodem:


Regulovaná profese je taková, kde její její výkon je legislativně omezen pouze na osoby mající speciální tzv. profesní kvalifikaci. Taková situace, spolu s vyhrazeným používáním titulu, je běžná v převážné části Evropské unie. Tam, kde není regulace vzájemně harmonizována, je na členské zemi aby rozhodla, podle svých pravidel bude kvalifikace získané v druhé zemi hodnotit. Přitom musí respektovat principy proporcionality a nediskriminace.

Vyhláška 2005/36/EC (pozměněná vyhláškou 2013/55/EU) - the Professional

Qualifications Directive PQD – zajišťuje, že členská země má posuzovat proporcionalitu vlastních předpisů vztahujících se k regulaci profesí. Praxe ukazuje, že takové posuzování není uplatńováno konzistentně a často s chybějící dostatečnou transparentností. Proto 28 června 2018 byla přijata vyhláška (EU) 2018/958 tzv vyhláška o proporcionalitě, (transpozice do 30.7.2020, která členským zemím zakládá:

- provádět tzv ex- ante test proporcionality před zavaděním nové nebo změně stávající legislativy či regulace pro ověření souladu s oprávněností a nediskriminací.

- zavádí katalog kritérií, která se mají testem ověřit

- legislátor musí poskytnout informaci vysvětlující odůvodnění svého testu na záladě cíle veřejného zájmu.

- test musí být ověřen nezávislou třetí stranou

- členská země musí poskytnout všem dotčeným informace o změně stavající neo zavádění nové regulované profese.Členská země musí zajistit objektivitu a poskytnout informace Evropské komisi která dohlíží dodržování společného standardu prováděných testů.

Společným jsmenovatelem éto vyhlášky je zjednodušení přeshraniční nabídky služeb a zlepšení evropské pracovní mobility.


Přístup k určitým činnostem povolání a jejich provádění mohou být podmíněny dodržováním požadavků, jako jsou pravidla týkající se organizace profese, povinné

členství v profesní organizaci; profesní etika; dohled a odpovědnost.Při posuzování účinku nových nebo pozměněných ustanovení by proto členské státy měly vzít v úvahu

stávající požadavky zejména:


- Celoživotní vzdělávání

- Způsob autorizace

- Pojištění

- Multidisiplinární omezení

- Jazykové podmínky

- Specifické podílové podmínky vlastnictví

- Fixní minimální a maximální tarify a další.


Připomínky a návrhy ACE


Během příprav ACE opakovaně namítalo, že tato procedura je časově náročná, drahá a v konečném důsledku nezabrání jednotlivým zemím v přijetí právní normy, kterou požaduje. Pro zjednodušení navrhovalo vytvoření specifického check-listu uzpůsobenému jednotlivým profesím a zrušení důkazního břemene které muže být v rozporu s evropskou judikaturou


Vysvětlivky :


Proportionalita je obecný princip evropského práva požadující o členských zemích odpovídající rovnováhu mezi ochranou základních svobod poskytovat služby a způsobem, jak na národní úrovni chránit veřejný zájem. Evropský soudní dvůr definuje tuto rovnováhu požadavkem splnění nasledujících principů:


- Nesmí být diskriminační

- Musí být ospravedlnitelná ve veřejném zájmu

- Musí být vyhovjící předmětu zájmu který regulují

- Nesmí překračovat to co je nezbytně nutné


Profesní kvalifikace v architektuře

Z pohledu evropského práva se jedná o kvalifikaci získanou na základě magisterského pětiletého denního studia oborového nebo oboru příbuzného. Druhou možností je minimálně čtyřleté studium oboru nebo příbuzného oboru s dvouletou praxí.

Vyhláška PQD (o profesních kvalifikacích) Vyhláška také zakláda pravidlo jak pro osoby hostující v dané zemi, kde se uplatňují dva principy – automatický a obecný


Automatický systém :

Uplatňuje se u tzv sektorálních profesí, kde jsou v rámci unie harmonizovány minimální požadavky na kvalifikaci. Těchto profesí je 7 a architektura mezi ně také patří – viz zmińované schéma 5+0 nebo 4+2. výhodou tohoto systému je, že hostující země pouze ověřuje, zda požadovaná kvalifikace odpovída minimálním požadavkům. V praxi existuje problém s tím, že pravidla pro automatický systém jsou velmi striktní a pokud nebyla kvalifikace komplexne získána v zemi puvodu, může uznání spadat pod systém obecný.


Obecný systém – funguje na základě práva příslušné autorizační identity vydat opravnění hostující osobě, která nespadá pod automatický systém.IBM – International business model


Pracovní skupina dokončila „guidelines“ pro joint venture spolupráci mezi ateliery v rámci EU, jehož součástí je „check list“ činností jako pomůcka pro uzavíraní smluvních vztahů. Pracovní skupina také pro tyto účely rozvíjí společný terminologický slovník.

Citace z úvodu dokumentu:

Zkušenost ukazuje, že pro přeshraniční spolupráci není největší bariéra byrokracie, ale odpor místních architektů vůči zahraniční konkurenci. Proto pro architekta poskytující své služby v zahraničí je důležité navazat korektní a přátelské vztahy s místní komunitou. Korektní vztahy jsou výhodné pro obě strany, samozřejmě za předpokladu reciprocity a respektu k právům a povinnostem obou stran. Bohužel, častou chybou je, že „silnější strana“ může nadmíru prosazovat své vlastní kulturní a technické standardy, které vůbec nemusí být kompatibilní se zvyklostmi v zemi, ve které má projekt vzniknout.

Dokument rozděluje a podrobně popisuje spolupráci na základě několika scénářů. Popisuje rizika spolupráce a dava doporučení jak specifikovat zodpovědnosta jednotlivé role :

- Rozdělení na zisku a ztrát podle podílu klasický model společného podniku. Náročný na jasně smluvně vydefinované vztahy v zájmu předejetí pozdějších sporů. Scénář odpovídá dlouhodobější spolupráci na více projektech apředpoklád vytvoření společné právní formy společného podniku

- Rozdělení odměny podle předchozí dohody méně formální scénář mezi dvěma stranami typický pro práci na jednom projektu, kde klient obvykle preferuje smluvní vztah pouze s jedním atelierem.

- Rozdělení práce podle fází projektu - jeden atelier přebíra práci druhého, nemají vzájemný obchodní vztah ale každý svou obchodní dohodu s klientem

- Mezinárodní architekt a místní konzultant – atelier najímá nebo zaměstnává místního architekta na specifickou činnost

Materiál skupiny bude představen v nasledující valné hromadě a vydán tiskem.

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page