top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraPavel Martinek

Evropská rada architektů - vize pro rok 2018

Aktualizováno: 4. 9. 2019


24.-25. 1 proběhla v Bruselu ustavující schůze představenstva. Uskutečnilo se shrnutí hlavní agendy a diskuze o prioritách minulého období, kterým byly jednoznačně legislativní a zelený balíček legislativních změn. Základní teze a stanoviska byly k těmto tématům ze strany ACE zpracovány, v dalším roce se předpokládá na první valné hromadě na jaře její schválení.

Hlavními tématy pro rok 2018 budou :1. legislativní balík služeb, pqd

2. úpravy web page s doplněním stránky usazení v druhé zemi

3. Export architektury guide aplikace

4. Publikace ADC

5. komunikace ohledně leg. veřejné zakázky

6. booklet „Climate change“

7. Konference re – use


Složení nového představenstva:

Proběhlo jednání o zodpovědnosti jednotlivých členů představenstva. Jelikož obměna členů představenstva oproti minulému roku byla minimální, také změny ve vedení pracovních skupin jsou proto marginální. Zásadní změnou je nový president G. Pendl místo L. Lazzariho

President - G Pendl

Vice-President - P Klein

Treasurer - F Avlies

Vice-Treasurer - P Martinek

Coordinator Area1 - R Schagemann (DB, Schools)

Alternate Coordinator A.1 - J-M Pedreirinho

Coordinator Area 2 - D Bacic

Alternate Coordinator A.2 - I Näkk

Coordinator Area 3 - E Panescu

Alternate Coordinator A.3 - A Vrhovec

Strategic Development - P Huotelin

Creative Europe (stg gp) - GP, PH, R Brindley, SG

EP elections (stg gp) - RS, GP, PH, SG

Communications - GP (website = Martinek)

2. Strategie pro rok 2018

EU background

V rámci EU bude po následující rok agenda dána předsednictvím Estonska, Bulharska a Rakouska. Programem se budou zaměřovat především prohloubení zelené politiky. Na poli legislativy, se předpokládá spíše malá aktivita. Většina agendy je rozpracovaná a probíhá proces připomínkování a schvalování. Všechny možné další návrhy na legislativní změnu musí být podány před květnem 2018, aby se stihlo projednání před volbami v červnu 2019. Hlavní zaměření bude pokračovat na tvorbu pracovních míst a ekonomický růst. Bude pokračovat práce na harmonizaci vnitřního trhu, odstraňování barier trhu. V roce 2018 se komise chce zaměřit na novelizaci obchodního práva, zjednodušit systém DPH. Pracovní mobilitu a sociální zajištění chce komise řešit přes nový Evropský pracovní úřad (labour authority)

ACE

V rámci ACE bude agenda především zaměřena na koordinaci akcí při „Roce historického dědictví“, kam se směřuje řada unijních finančních prostředků. V rámci valné hromady se bude v zimě 2018 pořádat konferenci vztahující se k tomuto tématu (letos to byl BIM) Vedle toho bude pokračovat v dotačním programu Creative Europe, jehož náplň ve velké míře kopíruje agendu, kterou ACE i jinak vykonává. Z prostředků tohoto programu chce ACE pracovat na zlepšení komunikace, provézt refresh webu, své prezentace, financovat energetický týden EUSEW, vytvořit BIM CPD modul a organizovat konferenci vztahující se roku historického dědictví. V červnu proběhne v Berlíně týdenní Cultural Heritage summit. Finanční prostředky mohou být také využity na pořádání přehlídky diplomních projektů a účasti v normalizačním institutu při standardizaci BIM. President ACE pro rok 2018 Georg Pendl také předkládá prioritu propagace kvality architektury na základě specifického německého formátu Baukultur. Slibně se rozvíjí jednání s DG EAC, které má zájem rozvíjet politiku architektury na evropské úrovni řadou doporučení.

3. agenda pracovních skupin

Tematická oblast 1 Access to the profession

Zodp. - Dubravko Bacic

PS Vzdělávání :

EEAC pokračuje s ACE ve spolupráci na tvorbě studijních programů. Na jaře proběhla konference v Římě, kde se řešily nové požadavky vzdělávání reagující na současné trendy, zejména návaznost studijních programu na praxi, jak studenty na ní připravovat, reakce na nové trendy atd. Společné akce EEAC a ACE:

ERASMUS + zaměřeny na podobnou problematiku, “Přizpůsobení architektů nové situaci v Evropě“ Organizace každoročních thinktanků v oblasti Heritage a Sustainability

Cena za nejlepší Diplom – 3 ročník, poslední ročník 160 přihlášených z 28 zemí. Probíhá sloučení přehlídky s YTAA (fund Mies van der Rohe)

Pro rok 2018 bude vézt PS vzdělávání Olga Miháliková ze Slovenska

PS Kvalifikace PQD, CPD, traineeship

zodp. Margaret o Flanagan (pro rok 2018 skončila působení)

Při poslední revizi PQD Komise přehodnotila požadavek na povinné CPD s tím, že je na jednotlivých zemích, jakým způsobem zajistí možnost profesního růstu a vzdělávání u vyjmenovaných profesí vyhlášky PQD. ACE spolupracuje s ENACA na průzkumu jednotlivých modelu CPD v Evropě a bude s EC o CPD dále komunikovat. Zrušením povinné CPD mohou vznikat možné problémy s mezinárodním uznáváním kvalifikace (MRA) se zeměmi mimo EU. EC dokonce navrhuje zahrnutí mandatorního požadavku CPD mezi z ukazatele v rámci tzv Restrictiveness indicator. V současnosti 18 evropských zemí nějaké požadavky na CPD má, způsob záznamu CPD se velmi liší od centrální evidence až po osobní záznamy. Průměrné množství hodin se pohybuje kolem 22, v lehce nadprůměrném množství států se požaduje specifické zaměření na určitou oblast vzdělávání.

PS Regulace a kvalita R. Brindley

Legislativní balíček vyhlášky o službách

(podrobně viz zpráva podzim 2017)

V lednu 2017 byly představeny tři návrhy nových opatření :

Proportionality test - týkající se nové legislativy – její přiměřenosti

Notification Directive – navrhující tříměsíční lhůtu na oznámení nových leg. opatření.

Karta služeb – zpřesňující podmínky přeshraniční výměny služeb

ACE na všechny tyto návrhy v průběhu roku reagovalo a to bud přímo na navrhovatele opatření nebo přes MEP, případně přes MO na jejich národní MEP

Proportionality test : má posuzovat co je nutné a co je již nepotřebné z pohledu regulace příslušné profese. ACE toto shledává jako zásah do národních kompetencí. Proporcionalitu, jako legislativní princip, není možné v rámci EU harmonizovat, navíc se opatřením upřednostňuje regulace ex-ante před ex-post. Z diskuze vzešlo několik pozitivních zjištění, že například toto opatření se nemá týkat, vzdělávání, získávání praxe nebo práva profesních organizací. CPD/ Komory mohou zůstat jako nástroje veřejného zájmu.

Notifikace – na základě špatné zkušenosti s uplatňováním vyhlášky o službách (SIM). Podle ní platilo, že opatření mohou vejít v platnost před samotnou notifikací. Podle nové úpravy budou muset být nové právní opatření notifikovány tři měsíce předem. ACE argumentuje, že podobný princip již stávající SIM umožňuje a tento návrh je spolu s Proportionality test nadbytečný.

Karta služeb (PSC) karta by měl být vydávána zemí původů místo hostující země. Hostující země, (mající právo veta) má navíc pouze krátkou lhůtu pro případnou reakci. Existují další nejasnosti ohledně platnosti, vztahu k pojištění a vůbec potřeba objasnění, vymezení, vůči Evropské profesní kartě (EPC). ACE pro architekty konstantně obhajuje jako dostačující stávající systém uznávání autorizací IMIP.

Doporučení ACE k leg. balíčkům :

EC by měla intervenovat pouze tam, kde to není dosažitelné národními státy. ACE se snaží vyvrátit názor EC, že vyšší míra regulace je v současnosti postrádá důležitost s tím, jak roste informovanost klienta. ACE zde dokládá například výsledky studie ekonomických dopadu regulace, podle které cena služeb rostla za poslední roky nejvíce v zemích s tzv ex post regulací profese.

Intervence ACE a dalších organizací, spolu s MO měly pozitivní dopad na změny v návrhu legislativy. V prosinci 2017 výbor IMCO přijal všechny návrhy a doporučení a v lednu 2018 dojde k hlasování. Část servisní karty bude přitom z tohoto baličku vyňata.

Ekonomické dopady regulace : studie vypracovaná Centrem pro svobodná povolání v Kolíně. Mimo jiné zpochybňuje teze EC, že množství malých ateliéru je důsledkem malé soutěže a oponuje, že je to například poptávkou trhu, klientů etc.

Informace o soudních sporech MO s EC :

Veřejné zakázky - V prosinci se Komise rozhodla poslat Rakousko, Slovinsko a Lucembursko k soudu kvůli chybám v transpozici zákona o veřejných zakázkách. Všechny země mely mít transpozici hotovou k 16. dubna 2016. 15 zemí toto ještě nemělo k prosinci 2016.

Služby – 12/17 bylo Rakousko posláno k soudu kvůli restriktivním pravidlům pro architekty, inženýry, právníky etc.. Zejména forma a rozsah podílnictví společnosti, restrikce u víceoborových společností. Rakousko opakovaně upozorňováno od roku 2015 aby pravidla změnilo, nestalo se tak.

PQD – 12/17 formální upozornění Kypru, že jeho systém vzdělávání neodpovídá pravidlům vyhlášky PQD a neaplikuje systém automatického uznání kvalifikací

Stavební předpisy – červen 2017 bylo vyzváno Česko a Holandsko aby opravili své předpisy v souladu s EPBD. Obdobně Řecko a Malta v 12 /17

Honoráře (HOAI) – v říjnu 2016 se Komise rozhodla pokračovat ve sporu kvůli HOAI. Podle ní není stanovení minimálních a maximálních cen v souladu s vyhláškou o službách. Od konce červa 2017 je tento spor u Evropského soudu. V mezičase se objevila celá řada názorů a studií podporující stanovisko federální vlády. ACE se samo dotazovalo MO, zda HOAI z jejich pohledu nějak omezuje mobilitu a možnost výkonu profese v Německu. Závěr je takový, že takové omezení nevzniká, neboť HOAI je platný pro všechny usazené osoby v Německu, také ze zahraničí. Nevztahuje se však na příležitostnou práci bez usazení. HOAI naopak spíše funguje jako pobídka pro práci v Německu než restrikce.

Tematická oblast 2 Practice of the profession

Ruth Shageman

PS Veřejné zakázky, architektonické soutěže – Georg Pendl

2017 update pravidel soutěží, přidání pravidel pro zapojení veřejnosti. Byla vytvořena osnova pro zadání architektonických soutěží a na web byly přidány linky na národní soutěže.

PS Standardy – Ruth Shageman

ACE vytvořilo „factsheets“ popisují způsob pojištěné a pravidla zodpovědnosti v jednotlivých zemích. Jsou umístěny na webu ACE.

Nová platforma pojištění – iniciativa má za sebou první rok – jedná se o snahu celoevropského pojišťovacího systému od pojišťovny GEAAC, model vytvářený společně s ACE. Prezentován na loňské valné hromadě. Chybějící heterogenita na poli zodpovědnosti mezi zeměmi a s tím způsobená obtížnost získání krytí pro přeshraniční práci.

GEAAC je asociace pojišťovacích záložen (MAF, ASEMAS, AIA AG) vlastněných architekty v řadě evropských zemích. V současnosti GEAACE pokrývá Belgii, Francii, Německo, Rakousko, Španělsko a Luxembourg. Mají vytvořenou společnou platformu umožňující rychlé zorientování v podmínkách jednotlivých zemí. Zatím probíhá testovací fáze a poté se bude uvažovat o zapojení dalších zemí. ACE v tomto by rádo iniciovalo zájem.

PS Uznávání kvalifikací mimo EU – Ian Pitchard

Jednání pokračovalo s Kanadou (CALA) s výsledkem, že dohoda o uznání kvalifikace bude podepsána na jaře 2018. Pote proběhne notifikace u EC, Kanadského ministerstva a úřadu pro uznávání kvalifikací MRA. V jednání se pokračuje s Koreou a v počátku je jednání s Mexikem. Jednání s USA v rámci TTIP bylo pozastaveno, nicméně se v červnu 2018 předpokládá schůzka v New Yorku.

Communications – do r 2017 Lionel Dunet od 2018 Martinek, Flavio

Website – postupně upgradován tool soutěže, cpd, IBM atd. Potřeba revize, mobilní aplikace atd. Sociální sítě, webstreaming, publikační činnost

PS Export architektury Indrek Naar

Pracovní skupina založená v minulém roce pro podporu nabídky práce v zahraničí :

- V rámci EU – návrh na vytvoření databáze kde mohou architekti nabízet spolupráci

- Mimo EU – vytvoření společné politiky pro propagaci, vyhledávání příležitostí a předávání informací architektům

BIM Lars Jarle Nore

Skupina fungovala tři roky, od roku 2016 je členem týmu normalizačního institutu CEN, který pro BIM vytváří nové standardy. Během schůzek skupina mapovala národní zkušenosti s užíváním BIM a intervenovala u softwarových společností za příznivější cenovou a licenční politiku software, který zejména systém subscription se stala hůře dostupným. V dalším roce se skupina nebude scházet, Lars Nore zůstane jako pozorovatel a bude pokračovat v CEN a s ACE bude vytvářet CPD modul dostupný na webu.

Situace s BIM byla podrobně popsána v materiálu z prosince 2017

Tematická oblast 3 Responsible architecture

Padro Ravara, po skončení jeho činnosti v EB bude skupinu koordinovat Eugen Panescu (urban issues)

PS ESA – Judith Kimpian (sustainable environment)

22.6.17 proběhl v organizaci ACE a BAK (Německá Komor) energy week – EUSEW. Přednášky o probíhající novelizaci EPBD. Tzv Green package.

Zelený balíček – novelizace EPBD vyhlášky

(Podrobně viz příloha z září 2017 a zpráva pro ACE z prosince 2017, metodika Levels)

30.11. 2016 došlo k iniciativě revidovat zákony EED (energy efficiency) a EPBD (Energy performance of building) V březnu 2017 ACE vydalo své stanovisko obhajující větší roli architekta v rámci posuzování energetické úspornosti a dalších enviromentálních opatření. Shrnuto, se týká těchto základních klíčových oblastí :

1. zelené štítky jejich předpokládané hodnoty by měly být v praxi ověřeny a jen na základě toho by měly být poskytnuty finanční dotace

2. prosazovat energetické úspory na základě celkových esteticko-funkčních opatření budov

3. zlepšení všech piliřů vlastností budov – vnitřní pohoda, obnovitelné zdroje, Life cycle cost, zlepšení kvality vnitřního prostředí

4. life-cycle assesment se má stát hlavním nástrojem posuzování

5. Big data – harmonizace dosažených výsledků úspor mezi jednotlivými zeměmi

Návrh změny direktivy byl předložen Radou, Komisí a Parlamentem. Varianta Parlamentu byla nejvíce podrobná a také ambiciózní z pohledu dosažených cílů. ACE se většinou přikláněla k variantě Parlamentu. Podpořila také tzv Renovation passport, kde mají být navrženy plány oprav budov, způsoby budoucích zlepšení vlastnosti atd.

EED – MO měly do 30.4. dodat Komisi update planu strategie renovace budov. Měly zahrnout přehled současného stavu, návrh opatření legislativní, technické, finanční atd pro dosažení úsporných „milestones“ ve vztahu k roku 2020. ACE podporuje intenzivní renovace budov. Vychází z toho, že podle dat je 75 % budov energeticky neúsporných, přičemž kolem 1,5% je ročně rekonstruováno.

Skupina v rámci ACE rozvíjela metodiku Level s (viz příloha) – metoda umožňují postupné zhodnocení lice-cycle assesment od jednoduchého posouzení po více komplexní. V současnosti je na stránkách DG environment ve zkušebním režimu a předkládá se odborníkům pro její odzkoušení a zaslání zpětných reakcí.

PS Urban Issues, Housing – E. Panescu

Urban agenda pro EU – 2016 ministři MS souhlasili s v Amsterodamu s vytvořením agendy Urban agenda for the EU. Znamená spolupráci mezi MS, městy, EC a MO pro vytvoření politiky rozvoje měst. Bylo vytvořeno 12 partnerství, 4 započaly již v roce 2016 – Migrace a uprchlíci, kvalita ovzduší, Housing a městská chudoba. Další započaly činnost v roce 2017.

Architects against climate change – iniciativa ACE, vedena Judith Kimpian upozorňující veřejnost na míru dopadu architektury na klima, osvěta atd.

Programy z fondu EU spolupracující s ACE

A2PBEER – ukázky renovací objektů občanské vybavenosti – popis případových studií, organizace seminářů. (pozn – soudě podle webu hodně nízká úroveň)

PROF TRAC – je CPD training zaměřující je na NZEB (zero energy…) a to jak pro projektanty tak pro školitele CPD modulů. Program kryje náklady školitelů kurzu (2016 za ČKA účast D. Borák a další) 2108 program skončí.

ABRACADABRA – tříletý program na zkoumání benefitů plynoucích z energeticko-úsporných rekonstrukcí. Každých 6 měsíců workshop v jiné zemi – promotion pro podnikatele co získávají stavebními úpravami energetických úspor. Zdůrazňuje se přitom role architekta, podpora „value of design“ etc…

BIMPLEMENT – v podstatě se jedná o zlepšení navrhovaní a realizace NZEB pomocí BIM ale také další aspekty. Informace o postupech, kontrolách, srovnání zkušenosti mezi realizací a projekte atd..

RENOZEB v podstatě BIMPLEMENT + ABRACADABRA dohromady

Martinek

Únor 2018

13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Level (s)

Comments


bottom of page